Gå til hovedindhold

Vedtægter

 

Vedtægter for Daghøjskoleforeningen

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Daghøjskoleforeningen.
Foreningen er en sammenslutning af daghøjskoler og lignende kursusvirksomheder.
Foreningens hjemsted er København.

§ 2: Formål
Stk. 1: Foreningens formål er at arbejde for at styrke og udvikle daghøjskoler og andre lokale kursusvirksomheder for voksne, der tilbyder undervisning, der

 • forholder sig til samfundsmæssige og eksistentielle vilkår
 • styrker deltagernes personlige kompetencer og
 • forbedrer deres muligheder i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
 • foregår i et folkeoplysende læringsmiljø, præget af helhed og sammenhæng.

Stk. 2: Formålet efter stk. 1 søges bl.a. fremmet ved:

 • at varetage og repræsentere interesser for daghøjskoler og andre medlemsskoler i forhold til lovgivning, bevilgende myndigheder samt andre organisationer.
 • at støtte oprettelsen og driften af daghøjskoler og lignende læringsmiljøer ved konsultativ bistand.
 • at fremme erfarings- og ideudveksling mellem medlemsskolerne
 •  at stille redskaber til rådighed for medlemsskolerne med henblik på at styrke, udvikle og synliggøre kvaliteten af skolernes tilbud
 • at samarbejde med andre organisationer med lignende formål.

§ 3: Medlemsret m.v.
stk. 1: Som medlemmer af Foreningen kan optages daghøjskoler, der driver virksomhed i henhold til lovgivning om daghøjskoler. Endvidere kan optages lignende kursusvirksomheder, der er etableret som selvejende institutioner eller almennyttige fonde o.lign. og som ønsker at tilslutte sig Foreningens formål og virke.

stk. 2: Optagelse af et nyt medlem godkendes foreløbigt af bestyrelsen på grundlag af den pågældende skoles vedtægter m.m.

stk. 3: Bestyrelsen kan foreløbigt ekskludere et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

stk. 4: Bestyrelsens afgørelser vedr. optagelse og eksklusion af medlemmer skal forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

stk. 5: Udmeldelse kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt.

stk.6: Medlemmer er forpligtet til at indsende kopi af deres årsregnskab til Foreningen når dette er godkendt af skolens bestyrelse. Regnskabet skal være opstillet på en sådan måde, at det er muligt ud fra regnskabet at opgøre indtægter vedr. medlemmets kursusvirksomhed.

§4: Kontingent
stk. 1: Generalforsamlingen fastlægger hvert år kontingentsatser for medlemmer, jf. § 3.

stk. 2: Kontingent betales i forhold til det forudgående års samlede indtægter vedr. kursusaktiviteter, jf. stk. 1.

stk.3: Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde beslutte at bevilge et medlem nedsat kontingent. Generalforsamlingen kan endvidere beslutte, at nedsat kontingent skal gælde under bestemte omstændigheder, f.eks. ved optagelse af nyt medlem.

stk. 4 : Kontingent opkræves i 2 rater.
I januar kvartal opkræves et a conto-kontingent, svarende til halvdelen af skolens kontingent i det foregående regnskabsår. I juni opkræves det resterende kontingent.

stk. 5: Generalforsamlingen godkender regler for fastsættelse af betaling for tilkøbsydelser.

§ 5:Partnermedlemmer
stk. 1: Bestyrelsen kan optage andre virksomheder mv., der har interessefællesskab med Foreningen på et eller flere områder, som partnermedlemmer uden stemmeret.

stk. 2: Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for vilkår og tilbud for partnermedlemmer, herunder betalingssatser.

§ 6: Bestyrelsen
stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, der består af  5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, jvf. § 7, stk. 9, nr. 8 blandt foreningens medlemmer jf. § 3.

stk. 2: Bestyrelsen udpeger på sit første møde efter generalforsamlingen af sin midte en formand og en næstformand, der udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget leder bestyrelsesarbejdet og repræsenterer Foreningen udadtil i generelle anliggender. Bestyrelsen kan i.ø. udpege andre bestyrelsesmedlemmer til at varetage ansvar og repræsentation for bestemte sagsområder.

stk. 3: Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

stk. 4: Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

stk. 5: Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.

stk. 6: Bestyrelsen fastlægger i.ø. selv sin forretningsorden.

§ 7: Generalforsamlingen
stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 8 ugers varsel.

stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal udsende indkomne forslag med motivering til foreningens medlemmer sammen med dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab, forslag vedr. budget og kontingent senest 2 uger før generalforsamlingen. Såfremt forslag til valg til bestyrelsen er bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, skal forslaget, med evt. motivation, ligeledes udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden m.v.

stk. 3: Forslag til vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 12 uger før generalforsamlingen og skal udsendes til medlemmerne senest 8 uger før generalforsamlingen.

stk. 4: Daghøjskoler, hvis optagelse som medlem af foreningen i henhold til § 3 er godkendt af generalforsamlingen, og som har betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen, har stemmeret.
Hver medlemsskole kan højst sende 3 repræsentanter med stemmeret, jf. dog stk. 5.

Stk. 5: Medlemmer, som generalforsamlingen har bevilget nedsat kontingent, og som opfylder betingelserne i stk. 4, kan sende 1 repræsentant med stemmeret.

stk. 6: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

stk. 7: En medlemsskole i henhold til § 3 har ret til at deltage i generalforsamlingen med mere end 3 repræsentanter. Ikke-stemmeberettigede deltagere, der repræsenterer en medlemsskole, har taleret på generalforsamlingen.

stk.8: Partnermedlemmer jf. § 5, kan deltage i generalforsamlingen med taleret men uden stemmeret.

stk.9: Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af bestyrelsens eventuelle beslutninger ved optagelse og/eller eksklusion af medlemmer.
 3. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning.
 4. Bestyrelsens redegørelse for overvejelser vedr. arbejdet i den kommende periode.
 5. Godkendelse af revideret regnskab.
 6. Fastlæggelse af kontingent på baggrund af fremlagt budget, jf. stk. 12.
 7. Indkomne forslag.
 1. Valg til bestyrelsen m.v., jvf. § 6, stk. 1.
  a. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
  I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
  Valgperioden er 2 år.
  b. Der vælges hvert år 1-3 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år.  Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, tiltrædes bestyrelsen af den højst prioriterede suppleant frem til næste ordinære generalforsamling.
  c. Der vælges endvidere 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 2. Evt.

stk.10: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed.

stk.11: Beslutning om vedtægtsændringer kan dog kun gennemføres såfremt mindst halvdelen af medlemmerne efter § 3 stk. er repræsenteret på generalforsamlingen.
Såfremt en vedtægtsændring støttes af et flertal på en generalforsamling, hvor mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemsskoler efter §3 er repræsenteret, kan en fuldstændig enslydende vedtægtsændring vedtages på den næstfølgende generalforsamling, uanset fremmødet.

stk. 12: I forbindelse med fastlæggelse af kontingent, jf. stk. 9, nr. 6,  kan generalforsamlingen træffe beslutning om nedsættelse af kontingent for et medlem, jf. § 4, stk. 3. Endvidere fastlægges betaling for evt. tilkøbsydelser, jf. § 4, stk. 5.

stk.13: Hver stemmeberettiget repræsentant kan maksimalt stemme på lige så mange kandidater, som der skal foretages valg indenfor den pågældende gruppe.

stk.14: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemsskolerne iflg. § 3, fremsender skriftligt ønske herom til bestyrelsen, med angivelse af motiveret forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

§ 8: Økonomi og revision.
stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2: Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor og tillige af en af generalforsamlingen valgt kritisk revisor.

stk. 3: Videregående dispositioner - herunder låntagning, køb, salg og sikkerhedsstillelse - skal godkendes af bestyrelsen. Med baggrund i bestyrelsens godkendelse tegnes foreningen af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er formand eller næstformand.

§ 9 : Ophævelse
Foreningen kan kun opløses, såfremt der er 2/3 flertal herfor på 2 af hinanden uafhængige generalforsamlinger, der er indkaldt med det formål at opløse foreningen.
I tilfælde af opløsning skal foreningens aktiver overgå til beslægtede formål. Den sidste af de opløsende generalforsamlinger tager nærmere beslutning herom med almindeligt flertal.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 28. april 2016 på Frederiksberg.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk