Gå til hovedindhold

Studenter i folkeoplysningen – motivation og udbytte.

Dette projekt handlede oprindelig om en bredere undersøgelse af daghøjskoledeltagere med en gymnasial uddannelse, deres motiver til at deltage og deres vurdering af forløb og udbytte. 

Besvarelserne på den survey, der dannede afsæt for projektet, var imidlertid ikke repræsentative for hele gruppen, idet ¾ af besvarelserne vedrørte 3 københavnske daghøjskoler med en klar kulturel/æstetisk aktivitetsprofil, og resultaterne er derfor mest interessante i forhold til den type af daghøjskolevirksomhed.

Projektet skal ses i forlængelse af Elsborgs og Høyrup Pedersens studier af folkeoplysningens evne til at motivere kortuddannede for læring [1], idet intentionen bl.a. var at undersøge om studiernes analyse og resultater kan gøres gældende for andre målgrupper i folkeoplysningen.

Vi baserede således den gennemførte survey på en udvidet udgave af Elsborgs og Høyrup Pedersens matrix over karakteristika ved et folkeoplysende læringsrum, der kan motivere udsatte deltagere.

Resultaterne synes at bekræfte, at matrixen også giver god mening i forhold til mere ressourcestærke målgrupper.

Herudover har surveyen, trods den manglende repræsentativitet, leveret nogle interessante og markante resultater.

Hvad angår deltagernes vurdering af deres daghøjskoleforløb er resultaterne således meget markante. På skalaen fra 1 til 5 vurderer respondenterne udbytte af/kvaliteter ved daghøjskoleforløbet fra knap 3,8 til 4,5 inden for de 9 felter.

Tilsvarende vurderer de fleste af respondenterne helt generelt daghøjskoleforløbet som værende bedre end andre uddannelser, som de har erfaring med, inden for alle 9 felter.

Derudover har en såkaldt faktoranalyse givet et interessant indblik i forskellige typer af deltagere og deres motiver for at melde sig til et daghøjskoleforløb, sammenholdt med hvad der motiverer dem i livet og hvilke værdier/livskvaliteter, de lægger vægt på.

Projektet er gennemført af Daghøjskoleforeningen med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspuljer.

Celia Skaarup har stået for gennemførelse og statistisk analyse af surveyen.

Kontakt: Sekretariatsleder Randi Jensen, rj@daghojskoler.dk

 


[1] Elsborg og Høyrup Pedersen: Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen, DFS 2009 og Vi søger de virksomme stoffer, DFS 2013.

 

 

Vedhæftninger

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk